Centrum Péče Čerčany

Název projektu: Centrum Péče Čerčany. Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/16_072/0012133. Projekt Centrum Péče Čerčany je spolufinancován Evropskou unií. Příspěvek EU na projekt: Dotace ze strukturálního fondu ERDF: 14 249 999,05 Kč. Dotace je poskytnuta z programu: Integrovaný regionální operační program pro období 2014-2020 („IROP“).

Projekt Centrum Péče Čerčany (CPČ) směřuje k aktivizaci komunitního života v mikroregionu Čerčan a okolních obcí, k aktivní spolupráci uvnitř komunity, probuzení sounáležitosti, vzájemné pomoci, rozvoji dobrovolnictví a společenské odpovědnosti komunity.

Dostavbou objektu CPČ získá místní komunita bezbariérové prostory k realizaci klubových, tvůrčích, pohybových a vzdělávacích aktivit.

Projekt zároveň řeší dostupnost sociálních služeb a jejich vzájemnou návaznost, umožňuje realizaci aktivizačních a inkluzivních činností pro osoby se zdravotním postižením, sociálně vyloučené či ohrožené sociálním vyloučením.

Centrum Péče Čerčany otevíráme 16. září 2022.

VIZUALIZACE

REALIZACE

BLIŽŠÍ INFORMACE O CPČ

Centrum Péče Čerčany bude bezbariérové komunitní centrum s prostory vhodnými k realizaci aktivizačních, klubových, zájmových, vzdělávacích a integračních činností, které budou moci využívat místní jednotlivci, skupiny, organizace a instituce.

Chceme vytvořit bezpečný příjemný a dostatečně velký prostor pro socializaci rodičů na rodičovské dovolené s dětmi, kde budou moci během svých pravidelných setkání realizovat i přednášky, diskuze, workshopy, společná cvičení, muzicírování.

Velká společenská místnost uzpůsobená k tvůrčím i pohybovým činnostem, zároveň umožní realizovat plnohodnotný volnočasový program pro děti, mládež, dospělé i seniory z Čerčan a nejbližšího okolí.

Místní lektoři zde najdou vhodné zázemí pro realizaci svých aktivit a občané Čerčan již nebudou nuceni za aktivitami dojíždět jinam.

V prostorách CPČ vznikne velká bezbariérová knihovna a vedle toho menší inovativní komunitní knihovna „přines a odnes, kus za kus“. Tato komunitní knihovna má nejen inspirovat ke čtení, ale také ke sdílení a trvale udržitelnému způsobu života.

Program komunitního centra bude vytvářet komunita sama. Místní spolky, skupiny i jednotlivci se budou aktivně podílet na fungování a programové skladbě centra, tím se bude rozvíjet vzájemná spolupráce všech zúčastněných stran a tím i odpovědnost za dění v obci. Pravidelná setkání veřejnosti nad plánováním programu komunitního centra na příští období (a zároveň nad vyhodnocováním období uplynulého) zaručí demokratický způsob fungování CPČ. Role TŘI, z.ú. bude v procesu tvorby programu CPČ a jeho realizace především kontrolní, bude dohlížet nad obsahem činnosti centra, aby tak mohla garantovat, že aktivity CPČ budou čistě nekomerčního, apolitického a neziskového charakteru a budou přístupné jedincům z cílových skupin s cílem takové návštěvníky socializovat, integrovat, vzdělávat a aktivizovat.

Aktivity budou přístupné za poplatek, který nepřesáhne náklady s danou aktivitou spojené. Pro osoby z cílových skupin budou platit zvýhodněné ceny aktivit nebo budou od poplatků zcela oproštěni, v závislosti na jejich finanční situaci.

V Centru Péče Čerčany plánujeme vybudovat zázemí pro komunitní sociální práci a sociální služby, které díky své kvalitě a vzájemné provázanosti, přispějí ke komplexnějšímu řešení obtížné životní situace obyvatel Čerčan a okolních měst a obcí.

Prostřednictvím sociální práce bude pomoc nabízena nejen těm, kteří o ni přijdou osobně požádat, ale také těm, kteří se z důvodu rezignace, neznalosti či strachu bojí o pomoc požádat nebo ji dokonce odmítají. Zprostředkování kontaktů na odborníky a potřebné služby, poradenství v oblasti řešení dluhů, či bytové problematiky, pomoc se získáním zákonné podpory a nabídka možnosti nenásilného sociálního začleňování skrze aktivizační činnosti může pomoci při opětovném začlenění sociálně vyloučených osob do společnosti a tím předcházet jejich společenské izolaci, která často bývá důvodem k frustracím, recidivám, prohlubování jejich problémů, či návratem k závislostem.

5 dní v týdnu dostupná služba odborného sociálního poradenství bude sloužit všem, kteří se ocitli v obtížné životní situaci nebo se potřebují vyznat v širokém spektru a složité terminologii dostupných zdravotních, sociálních a právních služeb.

Přesunem půjčovny kompenzačních pomůcek (kterou v současnosti provozujeme v Benešově) do objektu CPČ zajistíme její dostupnost 5 dní v týdnu, a také její pohotovostní režim o víkendu či svátcích.

Zavedením pečovatelské služby reagujeme na potřeby samosprávy blízkých měst a obcí, které se otázkou nedostatečného pokrytí regionu právě touto službou aktivně zabývají.  Pečovatelská služba plynule navazuje na stávající služby a činnosti TŘI, z.ú. a doplňuje spektrum dostupných sociálních služeb v regionu.

Posláním a cílem projektu CPČ je vrátit jakoukoliv „jinakost“ zpět do komunity tak, aby mohli být nositelé této nálepky integrováni, předcházelo se jejich sociálnímu vyloučení, a aby je komunita opět vnímala jako součást společnosti a života vůbec. Tou jinakostí může být pro někoho hendikep, pro jiného nemoc, nemohoucnost nebo i stáří jako takové.

Plánujeme zavedení pravidelných dopoledních integračních rukodělných dílen, prostřednictvím kterých se budou děti z místních škol a školek (v rámci výuky výtvarné výchovy a pracovních činností) pravidelně potkávat s cílovými skupinami. Děti tak budou např. osoby na invalidním vozíčku, či osoby s neobvyklým vzhledem a zvláštními projevy chování vnímat zcela přirozeně. Vyrostou z nich pak dospělí se silným sociálním cítěním, kteří budou schopni odpovědně o své blízké v případě potřeby pečovat.

Aktivizační činnosti pro seniory, osoby se sníženou soběstačností a se zdravotním postižením umožní přirozený kontakt dospělých vrstevníků. V rámci reminiscenčních cvičení se mají možnost účastníci navzdory současným sociálním, zdravotním či názorovým bariérám vzájemně propojit, např. prostřednictvím vzpomínek na významné osobnosti jejich mládí, historické události, literaturu, hudbu atp.

Aktivity, které v komunitním centru bude realizovat komunita sama (cvičení, přednášky, zájmové činnosti atd.) budou vždy přístupné jak běžné veřejnosti, tak osobám z cílových skupin (ve snaze předcházet jejich sociálnímu vyloučení). Těmto občanům budou zájmové činnosti umožněny i navzdory jejich případné obtížné finanční situaci.

Rozpočet na dostavbu a vybavení objektu činí 22 mil. Kč.

Realizace Centra Péče Čerčany je podpořena částkou 14,25 mil. Kč v rámci 7. dotační výzvy: „MAS Posázaví – IROP – Komunitní centra“ s vazbou na výzvu ŘO IROP č. 62 „Sociální infrastruktura – integrované projekty CLLD“.

Zbylých 7,75 mil. korun musíme zajistit z vlastních zdrojů, z darů a dotací fyzických a právnických osob a prostřednictvím benefičních akcí.

JAK NÁM MŮŽETE POMOCI

DARUJ NEBO KUP DOBROU KNIHU

S pořízením velké komunitní knihovny do Centra Péče Čerčany nám pomůžete nákupem dobrých knih na našem e-shopu. Knížky nám můžete také darovat, sbíráme hodnotnou klasiku i oblíbenou současnou literaturu. Knížky nám můžete přinést, nebo poslat Zásilkovnou. Kontaktujte nás: darci@hospic-cercany.cz. Děkujeme.

CzechEnglishVietnameseGermanFrenchRussianSpanishItalianChinese (Simplified)