TERÉNNÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

PRO KOHO JE SLUŽBA URČENA

Asistenti terénní odlehčovací služby pečují v přirozeném domácím prostředí o ty, kteří jsou z důvodu věku, dlouhodobého onemocnění či zdravotního postižení závislí na pomoci druhé osoby.

Jejich blízkým zároveň poskytují čas na odpočinek či vyřízení nezbytných záležitostí.

Službu poskytujeme v pracovní dny od pondělí do pátku vždy od 8:00 do 16:00 v místě bydliště klientů, které není vzdálené více než 20 km od Čerčan.

Cílem služby je umožnit osobám zůstat co možná nejdéle ve svém přirozeném a důvěrném sociálním prostředí.

NÁŠ PŘÍSTUP

Naše péče vychází z  přání klienta a aktuální situace v  rodině, péči plánujeme společně.

Respektujeme, že jsme v  domácím prostředí klienta, nevměšujeme se do domácích záležitostí a místních zvyklostí, pokud nebrání výkonu naší práce.

Zachováváme diskrétnost.

Podporujeme sociální vazby mezi uživatelem služby, jeho rodinou a blízkými osobami.

Respektujeme jedinečnost každého člověka.

Poskytujeme podpora a motivace k  udržení či zlepšení soběstačnosti a samostatnosti uživatele služby.

JAK POŽÁDAT O SLUŽBU

VYPLŇTE ŽÁDOST O SLUŽBU

Formulář žádosti naleznete níže mezi dokumenty. Vyplněnou žádost nám, prosíme, následně doručte osobně nebo poštou na adresu: Tři, z.ú., Sokolská 584, 257 22 Čerčany, nebo e-mailem na adresu: terenniOS@hospic-cercany.cz.

TELEFONICKÝ KONTAKT

Zavolejte nám na číslo 731 480 350, upřesníme si požadavek služby, kapacitu služby a domluvíme se na osobní schůzce.

OSOBNÍ SETKÁNÍ

Společně vyplníme Kartu uživatele odlehčovací služby terénní a připravíme podklady pro uzavření smlouvy. Domluvíme se na termínech služby.

PRVNÍ NÁVŠTĚVA V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ

Podepíšeme smlouvu o poskytování odlehčovací služby terénní, seznámíme se s  podmínkami služby a právy uživatelů služby.

 

DOKUMENTY

ŽÁDOST O SLUŽBU

Formulář žádosti si stáhněte, uložte na pevný disk svého počítače. Vyplňte jej v Acrobat Reader. Vyplněný dokument opět uložte a přiložte jako přílohu e-mailu.

VZOR SMLOUVY ZDE

CENÍK SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA SLUŽBY

Nabízíme služby asistentů, kteří dle individuálního požadavku zastoupí či vypomůžou pečující osobě se zajištěním hygieny, podáním stravy, poskytnou pomoc a podporu při chůzi, doprovod na nákup či zvládání jiných denních úkonů. Nabídnou aktivizační činnosti a společnost během dne.

 

ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

f) sociálně terapeutické činnosti,

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,

h) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.

Jak zvládnou péči o blízkého v  domácím prostředí?
Rozhodnete-li se pečovat o Vašeho blízkého v  domácím prostředí, můžeme Vám s  péčí pomoci, či Vás zcela zastoupit v  domluvené dny a hodiny. Aby se dala péče o blízkou osobu dlouhodobě zvládnout, je potřeba se v  péči vystřídat s  jinou osobou či službou, myslet na své zdraví, potřeby, zájmy a odpočinek.

 

S  čím mi můžete pomoci?
Pomůžeme Vám s  osobní hygienou, při přípravě a podání stravy, dohledem při některých úkonech všedního dne. Nabízíme dovážku oběda, doprovod na procházku, na nákup či k  lékaři, pořízení nákupu, vyzvednutí receptu. Nabízíme společnost pro volné chvíle, společné čtení a jiné aktivizační činnosti.

 

Kdo může požádat o službu?
O nastavení odlehčovací služby terénní může požádat sám uživatel služby, jeho rodina či známý.
Službu může doporučit i lékař či sociální pracovník.

 

Co předchází zavedení odlehčovací služby terénní?
Předem domluvená osobní návštěva, při které vyplníme Kartu uživatele služby, domluvíme se na očekáváních, právech a podmínkách služby. Připravíme podklady pro uzavření Smlouvy pro poskytování odlehčovací služby terénní.

 

Musím dodat lékařskou zprávu?
Pro zavedení odlehčovací služby terénní není nutné dodávat lékařskou zprávu. Pouze ústně poskytnete informace o zdravotním stavu uživatele služby a upozorníte na možná rizika.

 

Lze měnit v  průběhu poskytování služby její rozsah?
Ano. Je pochopitelné, že v  průběhu poskytování služby se mohou změnit potřeby uživatele služby. S  ohledem na kapacitu služby po vzájemné domluvě upravíme četnost a délku poskytované služby.

 

Jakým způsobem budu hradit službu?
Za každý kalendářní měsíc zpětně vyhotovíme fakturu, kterou Vám zašleme elektronicky na domluvenou mailovou adresu. Platba může být provedena hotově na pokladně hospice v  pracovní dny od 8.00 do 14.30, příp. na recepci hospice do 18.00 (fakturu vzít sebou), nebo převodem na účet poskytovatele. Platební podmínky jsou uvedeny ve Smlouvě o poskytování služby.

 

V  jakých případech mohu změnit či zrušit službu?
V  případě neplánované návštěvy lékaře či jiné akce je možné nejpozději 2 dny předem službu zrušit. O změně či posunu služby v  souvislosti s  domluvenou návštěvou lékaře či jinou akcí je potřeba se domluvit v  předstihu 1 týdne.

EVA ROSOVÁ

vedoucí sociálních služeb

ALENA ANDÓOVÁ

koordinátorka služby

ŠÁRKA KRÝSLOVÁ

osobní asistentka služby

JANA BLÁHOVÁ

osobní asistentka služby

EVA ADAMOVÁ

osobní asistentka služby

Adéla Krňanská

osobní asistentka služby

JANA JELÍNKOVÁ

osobní asistentka služby

VALENTINA PROKOPOVÁ

osobní asistentka služby

JITKA BRŮŽOVÁ

osobní asistentka služby

Stížnost má právo podat uživatel služby, rodinní příslušníci i jiné osoby písemnou či elektronickou formou, telefonicky nebo ústně. 

Všechny stížnosti či připomínky považujeme za podněty pro zlepšení kvality poskytované péče a služby. Podané stížnosti v žádném případě neohrozí kvalitu a přístup našich zaměstnanců k Vám či Vašim blízkým.

Zabýváme se i anonymním podáním stížnosti. Písemnou stížnost je možné poslat poštou či vhodit do schránky TŘI, z.ú.., umístěné v suterénu vedle recepce.

Stěžovat si můžete u koordinátora terénní pečovatelské služby: terenniOS@hospic-cercany.cz, a také přímo u ředitele TŘI, z.ú.: reditel@hospic-cercany.cz.

Za vyřízení případných stížností a připomínek je zodpovědný ředitel TŘI, z.ú.

Za vyřízení stížnosti či připomínky vůči řediteli TŘI, z.ú. odpovídá předseda správní rady TŘI, z.ú. 

Všechny podané stížnosti evidujeme. Stížnost posuzujeme bez zbytečného odkladu a ve lhůtě maximálně 7 dnů od obdržení stížnosti, následně Vás písemně seznámíme s naším stanoviskem či způsobem nápravy.

V případě Vaší nespokojenosti se způsobem či výsledkem řešení stížnosti se můžete obrátit s podnětem na prošetření postupu při vyřizování stížnosti na:

1. nezávislý orgán: Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

2. nezávislý orgán: Kancelář veřejného ochránce práv, Brno, Údolní 39, 602 00.

Souhlasím až do písemného odvolání se zpracováním výše uvedených údajů a údajů o došlých platbách organizaci TRI, za účelem zařazení do databáze dárců, péče o dárce, informování o činnosti této organizace a zasíláním statistik