PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

PRO KOHO JE SLUŽBA URČENA

Posláním pečovatelské služby je zajistit kvalitní a bezpečnou péči a podporu těm, kteří se již bez pomoci druhé osoby neobejdou, a umožnit jim tak zůstat co nejdéle ve svém přirozeném a důvěrném sociálním prostředí – ve svých domovech nebo v zařízení sociálních služeb, v němž není zajištěná nepřetržitá ošetřovatelská péče.

Pečujeme o osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, ale také o rodiny s dítětem či vícero dětmi, je-li nutná pomoc druhé osoby.

Pečovatelskou službu neposkytujeme těžce mentálně postiženým osobám, lidem bez přístřeší, osobám závislým na návykových látkách, jedincům s agresivním chováním, s infekční nebo jinou nakažlivou nemocí, ani osobám, u kterých by služba nahrazovala veřejně dostupnou zdravotní péči. Naši péči nelze poskytnout těm, se kterými se nelze z důvodu jazykové a komunikační bariéry domluvit. 

Službu poskytujeme od pondělí do neděle v čase 7:00 do 19:00 v místě bydliště klientů, které není vzdálené více než 20 km od Čerčan.

NÁŠ PŘÍSTUP

Naše péče vychází z  přání klienta a aktuální situace v  rodině, péči plánujeme společně.

Respektujeme, že jsme v  domácím prostředí klienta, nevměšujeme se do domácích záležitostí a místních zvyklostí, pokud nebrání výkonu naší práce.

Zachováváme diskrétnost.

Podporujeme sociální vazby mezi uživatelem služby, jeho rodinou a blízkými osobami.

Respektujeme jedinečnost každého člověka.

Poskytujeme podpora a motivace k  udržení či zlepšení soběstačnosti a samostatnosti uživatele služby.

JAK POŽÁDAT O SLUŽBU

VYPLŇTE ŽÁDOST O PŘIJETÍ

Vyplněnou žádost nám, prosíme, následně doručte osobně nebo poštou na adresu: Tři, z.ú., Sokolská 584, 257 22 Čerčany, nebo e-mailem na adresu: PS@hospic-cercany.cz.

Formulář žádosti si stáhněte, uložte na pevný disk svého počítače. Vyplňte jej v Acrobat Reader. Vyplněný dokument opět uložte a přiložte jako přílohu e-mailu. 

TELEFONICKÝ KONTAKT

Zavolejte nám na číslo 731 480 350, upřesníme si požadavek služby, kapacitu služby a domluvíme se na osobní schůzce.

OSOBNÍ SETKÁNÍ

Společně připravíme podklady pro uzavření smlouvy. Domluvíme se na termínech služby.

PRVNÍ NÁVŠTĚVA V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ

Podepíšeme smlouvu o poskytování pečovatelské služby, seznámíme se s  podmínkami služby a právy uživatelů služby.

VZOR SMLOUVY ZDE

ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Jednotlivé úkony jsou uživateli poskytovány dle jeho aktuálních potřeb:

 

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

a) pomoc a podpora při podávání jídla a pití;

b) pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek;

c) pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík;

d) pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru;

 

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

a) pomoc při úkonech osobní hygieny;

b) pomoc při základní péči o vlasy a nehty;

c) pomoc při použití WC;

 

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

a) zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování;

b) dovoz nebo donáška jídla;

c) pomoc při přípravě jídla a pití;

d) příprava a podávání jídla a pití;

Tato oblast základních činností je standardně poskytována jen v rozsahu úkonů podle bodů c) – d). Rozsah podle bodů a) – b) je poskytován jen v případě, že v místě bydliště uživatele není dostupná komerční služba zajištěná v takovém rozsahu, který potřebuje uživatel (př. donáška jen k brance, uživatel však potřebuje pomoc jídlo přendat na talíř, ohřát, apod.;

 

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

a) běžný úklid a údržba domácnosti;

b) pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, př. sezónní úklid, úklid po malování;

c) donáška vody;

d) topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení;

e) běžné nákupy a pochůzky;

f) velký nákup, př. týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti;

g) praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy;

h) praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy;

Činnosti úklidu a nákupů jsou poskytován jen v případě, že v místě bydliště uživatele není dostupná komerční služba zajištěná v takovém rozsahu, který potřebuje uživatel;

 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

a) doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a zpět;

b) doprovázení dospělých osob do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a zpět.

 

Aktivizační činnosti

a) nácvik a upevňování motorických a psychických schopností a dovedností;

b) povídání s uživatelem;

c) dohled nad dospělým občanem (pokud rodina nebo osoba pečující musí odejít k lékaři či do práce).

 

Dohled nad užíváním léků

a) uživatel, který potřebuje dohled při vzetí léků, má nachystanou svou dávku léků v lékovce, pracovník služby pouze dohlíží, případně upozorní uživatele, aby lék užil. Pracovník služby nesmí v žádném případě s léky manipulovat,

b) léky do lékovky připravuje osoba blízká nebo jiná pověřená osoba, a to na celou dobu služby. Tato osoba odpovídá za obsah v lékovce.

Jak zvládnou péči o blízkého v  domácím prostředí?
Rozhodnete-li se pečovat o Vašeho blízkého v  domácím prostředí, můžeme Vám s  péčí pomoci, či Vás zcela zastoupit v  domluvené dny a hodiny. Aby se dala péče o blízkou osobu dlouhodobě zvládnout, je potřeba se v  péči vystřídat s  jinou osobou či službou, myslet na své zdraví, potřeby, zájmy a odpočinek.

 

S  čím mi můžete pomoci?
Pomůžeme Vám s  osobní hygienou, při přípravě a podání stravy, dohledem při některých úkonech všedního dne. Nabízíme dovážku oběda, doprovod na procházku, na nákup či k  lékaři, pořízení nákupu, vyzvednutí receptu. Nabízíme společnost pro volné chvíle, společné čtení a jiné aktivizační činnosti.

 

Kdo může požádat o službu?
O nastavení pečovatelské služby může požádat sám uživatel služby, jeho rodina či známý.
Službu může doporučit i lékař či sociální pracovník.

 

Musím dodat lékařskou zprávu?
Pro zavedení pečovatelské služby není nutné dodávat lékařskou zprávu. Pouze ústně poskytnete informace o zdravotním stavu uživatele služby a upozorníte na možná rizika.

 

Lze měnit v  průběhu poskytování služby její rozsah?
Ano. Je pochopitelné, že v  průběhu poskytování služby se mohou změnit potřeby uživatele služby. S  ohledem na kapacitu služby po vzájemné domluvě upravíme četnost a délku poskytované služby.

 

Jakým způsobem budu hradit službu?
Za každý kalendářní měsíc zpětně vyhotovíme fakturu, kterou Vám zašleme elektronicky na domluvenou mailovou adresu. Platba může být provedena hotově na pokladně hospice v  pracovní dny od 8.00 do 14.30, příp. na recepci hospice do 18.00 (fakturu vzít sebou), nebo převodem na účet poskytovatele. Platební podmínky jsou uvedeny ve Smlouvě o poskytování služby.

 

V  jakých případech mohu změnit či zrušit službu?
V  případě neplánované návštěvy lékaře či jiné akce je možné nejpozději 2 dny předem službu zrušit. O změně či posunu služby v  souvislosti s  domluvenou návštěvou lékaře či jinou akcí je potřeba se domluvit v  předstihu 1 týdne.

EVA ROSOVÁ

vedoucí sociálních služeb

ALENA ANDÓOVÁ

koordinátorka služby

ŠÁRKA KRÝSLOVÁ

osobní asistentka služby

JANA BLÁHOVÁ

osobní asistentka služby

EVA TODLOVÁ

osobní asistentka služby

ADÉLA KRŇANSKÁ

osobní asistentka služby

JANA JELÍNKOVÁ

osobní asistentka služby

VALENTINA PROKOPOVÁ

osobní asistentka služby

JITKA BRŮŽOVÁ

osobní asistentka služby

Souhlasím až do písemného odvolání se zpracováním výše uvedených údajů a údajů o došlých platbách organizaci TRI, za účelem zařazení do databáze dárců, péče o dárce, informování o činnosti této organizace a zasíláním statistik