O NÁS

TŘI, z.ú.

Sokolská 584

257 22 Čerčany

tri@hospic-cercany.cz 

530530359 / 0100

tel: 317 777 381

fax: 317 700 903

Posláním TŘI, z.ú. je poskytovat pomoc a péči těm, kteří pomoc potřebují, a budovat prostor, kde se mohou potřební setkávat s těmi, kteří pomoc mohou, chtějí a umějí poskytnout.

Hodnotami TŘI, z.ú. jsou respekt, láska k bližnímu, důstojnost a odvaha.

TŘI ZÁKLADNÍ PILÍŘE NAŠÍ ORGANIZACE

I.

Poskytovat v  lůžkovém hospici i domácím prostředí pacienta specializovanou paliativní péči, jejímž cílem je zmírnit bolest a další tělesná a duševní strádání, zachovat pacientovu důstojnost a poskytnout podporu jeho blízkým na co nejvyšší možné odborné a lidské úrovni.

II.

Poskytovat sociální odlehčovací služby formou pobytovou nebo terénní ve vlastním sociálním prostředí, denní odlehčovací službu v  centru denních služeb, jednodenní pobytovou službu podle přání klienta a jeho nejbližších s  možností využití asistence podle potřeb klienta.

III.

Poskytovat širší spektrum komunitních služeb občanům z  nejbližšího okolí s  cílem podpory inkluze všech, kteří hledají zázemí a pomoc, bourání mezigeneračních bariér a zabezpečení služeb, které občané hledají a my je poskytujeme.

Farní sbor ČCE Soběhrdy
Náboženská obec Církve československé husitské v Čerčanech
Obec Čerčany
Římskokatolická farnost Poříčí nad Sázavou

Ing. Kristian Bergmann

Mgr. Eva Mlezivová

RNDr. Anna Zehnálková

prof. RNDr. Jan Rataj, CSc.

Mgr. Lucie Sabolová

Mgr. Jan Klimeš

MUDr. Kateřina Herdová 

Martin Nerad

PharmDr. Monika Horníková, MHA

ZAKLÁDACÍ LISTINY

Zakládací listina TŘI, z.ú.

Výpis z rejstříku ústavů

OSVĚDČENÍ O KONÁNÍ SBÍRKY

OSVĚDČENÍ O KONÁNÍ SBÍRKY – HOSPIC DOBRÉHO PASTÝŘE

Transparentní sbírkový účet ZDE

OSVĚDČENÍ O KONÁNÍ SBÍRKY – ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB PRO KLIENTY

Transparentní sbírkový účet ZDE

OSVĚDČENÍ O KONÁNÍ SBÍRKY – CENTRUM PÉČE ČERČANY

Transparentní sbírkový účet ZDE

OSVĚDČENÍ O KONÁNÍ SBÍRKY – KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Transparentní sbírkový účet ZDE

 

VÝROČNÍ ZPRÁVY

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

 

ZPRÁVA AUDITORA VČETNĚ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

2022

2021

2020

2019

2018

2017

ČEMU SE VĚNUJEME, CO SE NÁM POVEDLO A NA ČEM PRACUJEME

TŘI, z.ú. je zakladatelem a provozovatelem Hospice Dobrého Pastýře v Čerčanech. Její převažující činností je hospicová a paliativní péče, a to jak v rámci lůžkového hospice, tak v domácím prostředí klientů. Společnost poskytuje také celou škálu sociálních a komunitních služeb, aktivně se věnuje vzdělávací, osvětové a aktivizační činnosti. Provozuje také půjčovnu kompenzačních pomůcek a službu asistenčního auta.

V Hospici Dobrého Pastýře je pečováno o nemocné s krátkou prognózou dožití, ve většině případů s pokročilým nádorovým onemocněním. Péče multidisciplinárního týmu složeného z lékařů, zdravotních sester, ošetřovatelů, sociálních pracovníků, psychologů a duchovních se zaměřuje na odstranění či minimalizaci symptomů doprovázejících nevyléčitelné onemocnění (zejména bolesti) a na naplnění fyziologických, psychosociálních a spirituálních potřeb pacienta. Dalším cílem je také podpora a doprovázení rodinných příslušníků nemocného tak, aby mu mohli být oporou a zvládli tuto těžkou životní situaci nejen v průběhu hospitalizace, ale také po jeho úmrtí. Režim dne v hospici se výrazně liší od režimu v nemocnici. Pacient si určuje, kdy vstávat, kdy chodit spát, kdy zhasnout, jídlo se mu podává, když má na něj chuť. Nemocný se může spolehnout, že nebude trpět nesnesitelnou bolestí, za každých okolností bude respektována jeho vůle a lidská důstojnost a také na to, že v posledních chvílích života nezůstane osamocen. Péče se zde dostane každému bez ohledu na jeho věk, finanční možnosti, sociální status či místo bydliště. Lůžkový Hospic Dobrého Pastýře byl otevřen 1. září 2008, domácí hospic funguje už od roku 2003.

Součástí budovy hospice jsou 4 pokoje pro klienty Odlehčovací služby pobytové. Tato služba je určená pro ty, o které je jinak pečováno v jejich domácím prostředí. Pečující osoba si během krátkodobých odlehčovacích pobytů jejího blízkého může zařídit nezbytné nebo odjet na dovolenou s vědomím, že je o něj dobře postaráno. Odlehčovací služby jsou poskytovány i v domácím prostředí klientů, kde asistenti služby pomáhají s hygienou, podáváním jídla, úklidem domácnosti, doprovázejí klienty na úřady, či k lékaři, ale nabízejí také aktivizační činnosti nebo jen společnost během dne.

Neodmyslitelnou součástí služeb Tři, z.ú. je odborné sociální poradenství.

Centrum denních služeb je místem pro všechny, kteří nechtějí nebo nemůžou být sami. Slouží zejména pro lidi z blízkého okolí, o které kvůli snížené soběstačnosti pečují jejich blízcí doma. Zatímco tito lidé stráví svůj čas ve společnosti, pečující mají možnost odpočinout si a zařídit si nezbytné záležitosti. Program CDS je velmi rozmanitý, závisí od klientů, kteří jej v danou chvíli navštíví. Někdy si s nimi pracovnice CDS povídají u voňavé kávy a dobrého koláče, jindy hrají hry, věnují se trénování paměti, zpívají nebo keramikují, pletou, háčkují…

Ve snaze zvýšit povědomí o hospicové péči, odstranit předsudky a zkreslené představy o tom, co hospic doopravdy je, organizuje TŘI, z.ú. na půdě Hospice Dobrého Pastýře několikrát do roka kulturní, vzdělávací a komunitní akce.

Dobrovolnický program TŘI, z.ú. vznikl ještě před otevřením lůžkového hospice, v současnosti sdružuje několik desítek dobrovolníků. Někteří z nich pomáhají doprovázet pacienty, povídají si s nimi, drží je v těžkých chvílích za ruku, jiní pomáhají při volnočasových aktivitách a při organizování akcí pro veřejnost. Zejména firemní dobrovolníci pracují na údržbě a chodu hospice, pečují o zeleň uvnitř i na zahradě, pomáhají s výmalbou, úklidem.

V roce 2017 získala TŘI, z.ú. status akreditovaného pracoviště v nástavbovém oboru Paliativní medicína a tím možnost aktivně přispívat k rozvoji paliativní a hospicové péče v ČR.