Intervize formou debriefingu

NÁZEV PROJEKTU

Intervize formou debriefingu přímé péče hospice

s titulem „Pečujme o sebe se stejnou láskou jako pečujeme o druhé“

DÉLKA TRVÁNÍ PROJEKTU

1.4.2023 – 31.3.2025

CÍL PROJEKTU

„Pečujeme o sebe se stejnou láskou jako pečujeme o druhé“ je zajištění přímé podpory zaměstnanců a to formou tzv. debriefingů. Debriefing je profesionální nástroj, který se využívá nejenom v korporátní praxi, ale i v sektoru zdravotnictví, a to především v zahraničí. Cílem debriefingu je zmírňovat rozrušení a napětí z nových pracovních událostí a taky předcházet nepříznivým následkům rizikové profese (syndrom vyhoření), snižovat hladinu pracovního stresu a to, v co nejkratším možném časovém horizontu (do 14 dnů) od krizové situace. V minulosti poskytovaná supervize nám neumožňovala rychlý zásah nebo reakci na vzniklou situaci s cílem včas zachytit možné rizika, frustrace, strachy a obavy zaměstnanců. Supervize jako formát nám taky nenabízí podporu sebepéče, která nás momentálně nejvíc trápí.

Důvodem výběru této formy podpůrné intervence je samotná evoluce podpory personálu v hospici. V minulosti jsme učinili zkušenost i se supervizí a intervizí. V současnosti i vzhledem k odborné kompetenci nového psychoterapeuta, který má kvalifikaci v oblasti debriefingu, jsme se rozhodli pro pilotní projekt využití právě této ověřené formy, která nám nabízí nový a zajímavý potenciál lépe reflektující naše aktuální potřeby. Formát nám umožní vhodně balancovat intervenční podporu a seberozvoj. Jeho časová flexibilita (2x v měsíci) také nabízí rychlejší intervenci k reflexi zážitku, události, konfliktu nebo k jakékoliv nepříjemné situaci. V minulosti koncept supervizí uskutečňovaných každý druhý měsíc vyčerpal své možnosti. Klíčovým posláním projektu bude inspirovat zaměstnance přímé péče k sebepéči, sebeuvědomění a seberozvoji. Neschopnost stanovování si hranic je dlouhodobou slabostí personálu, proto si nastavujeme zrcadlo a hledáme nejvhodnější nástroje k řešení.

NĚKOLIK DALŠÍCH INFORMACÍ

Debriefing napomáhá snižovat rizika, která hospicová a paliativní práce s sebou přináší, a především v kontaktu s nižší věkovou skupinou. Ponížení věkové hranice přijímání pacientů do péče, jako i první zkušenosti, nám potvrdili potřebu i změny typu podpory personálu. Pomáhající profese je výjimečná především pracovním vztahem, jaký mezi sebou navazuje klient a pracovník. Ten od pracovníka, kromě dobrého hospodaření s vlastní energií a péči o sebe, vyžaduje uvědomovat si svou pozici, reflektovat své pocity a práci s mocí (bezmocí) a dokázat si udržet své hranice. Nese s sebou vyšší riziko syndromu vyhoření.

Debriefing se zaměřuje na prožívání náročných pracovních situací, vzájemnou kolegiální podporu a inspiraci, ocenění a poděkování za dobrou práci, i rozvoj dovedností a schopností zvládání psychických a sociálně obtížných situací spojených s profesí. Napomáhá porozumět tomu, co pracovník dělá a proč to dělá, jaké má hranice a jak využít své přednosti v práci. Účastníci debriefingu jsou vůči sobě v rovné intervizní pozici. Facilitátor debriefing strukturuje a přizpůsobuje specifikům daného pracoviště, a potřebám pracovníků.

 

Naše vize je inspirovat a posunout naše zaměstnance k novým postojům k sebe samým a situacím, které zažívají formou přijetí sebe i druhých bez zbytečného hodnocení a kritiky. Budeme rádi, když v těchto oblastech dojde k posunu vněmu a postojů. A sice, zaměstnanci přímé péče si v čase ukončení projektu umí:

1. definovat své vlastní hranice nezraňujícím způsobem

2. pracovníci chápou potřebu sebepéče a umí si jí konkrétně plánovat

3. pracovníci chápou prostředí debriefingu jako bezpečné prostředí v procesu učení se k sebepéči a posilování svého vlastního rozvoje vzájemným inspirováním

4. pracovníci umí s důvěrou eskalovat provozní problémy přímo na své vedoucí

5. pracovníci umí přijímat chování klientů takové jaké je, bez hodnocení nebo sebeobviňování ze selhání

 

Pákovým efektem projektu je posilování všech organizačních hodnot, kterými jsou: respekt, láska k bližnímu, důstojnost a odvaha. Uvědomujeme si, že nejde o klasickou intervizi ale podstatný je obsah, který se ji blíží. Odvahu pro spuštění tohoto projektu jsme nabyli na základě interní diskuze se staničními sestrami a části personálu. Ze strany zaměstnavatele věříme, že navzdory dobrovolnosti programu se stane debriefing součástí našeho běžného pracovního provozu a posílí podpůrnou a zdravou kulturu organizace.

K pozitivnímu řízení změny je potřebou dle sociologických studií zasáhnout 70% zacílené populace – u nás zaměstnanců přímé péče. Necháváme účast na projektě dostupnou dobrovolně a věříme, že sdílená dobrá zkušenost a pocit bezpečí vytvoří pozitivní vlnu a umožní nám hranici 70% účasti překročit.

Dále si uvědomujeme, že osobní účast pro tento typ intervence neboli podpory bude příjemnější. Chceme časem otevírat formát i do on-line prostoru. S načasováním budeme spíš chtít počkat, jak se budou skupiny formovat a jaký bude zájem.

 

Od roku 2022 poskytujeme dočasně paliativní pobyty pro dorost a mladé dospělé (děti 16+). Na tyto pobyty mohou perspektivně navazovat také respitní odlehčovací pobyty, pro které máme zřízeno celkově 10 lůžek. Děti 16 + – tato cílová skupina pacientů je v přelomovém věku přechodu z pediatrické péče a jejich postupného začlenění do péče dospělých. Vzhledem k naším rozsáhlým zkušenostem personálu jsme chtěli podpořit existující problém a nabídnout jeho řešení. Naším cílem je vedle kontinuálního přechodu pacientů z péče pediatrické do péče dospělé, umožnit pečujícím a rodinám plánovaný oddech v prostředí, které má kompetence v paliativní a hospicové péči. Z prvních zkušeností vidíme, že i naše zpětná vazba směrem k pečujícím, může být pro ně inspirací k případné změně existujících návyků poskytování péče. I když naší prioritou je kvalita poskytované péče, máme silný závazek k našim zaměstnancům a chceme pro ně vytvářet bezpečné a podpůrné prostředí, kde sebepéče a seberozvoj hrají klíčovou roli.

VEDENÍ PROJEKTU, GARANCE A PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ

Vedením projektu Intervize neboli debriefingů přímé péči hospice s titulem „Pečujme o sebe se stejnou láskou jako pečujeme o druhé“ je psychoterapeutka MUDr. Šárka Poupětová, SMPR, CTA a garantem projektu je ředitelka PharmDr. Monika Horníková, MHA.