POBYTOVÉ ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

PRO KOHO JE SLUŽBA URČENA

Odlehčovací služba pobytová je určena všem lidem žijícím v domácím prostředí, kteří jsou z důvodu věku, chronického onemocnění (osoby s potřebou včasné paliativní péče, osoby s život ohrožujícím nebo limitujícím onemocněním, př. Roztroušená skleróza, Parkinsonova choroba, stav s CMP, apod.) nebo zdravotního postižení závislí na pomoci druhé osoby.

Poskytujeme pečujícím osobám možnost odpočinout si, nabrat síly či vyřídit si neodkladné záležitosti s vědomím, že je o jejich blízkého dobře postaráno.

Přijímáme dospělé uživatele z celé republiky na dobu maximálně 180 dnů za kalendářní rok.

Věková struktura cílové skupiny: – 16 let až 19 let (2 lůžka) – 19 let a výše (8 lůžek).

Dotazy k pobytům Vám zodpoví a rezervace pobytů koordinuje sociální pracovník v čase od PONDĚLÍ do PÁTKU od 8,00 do 12,00 hodin.

PÉČI NEMŮŽEME POSKYTNOUT

 • nemocným s infekčním onemocněním;
 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování lékařské péče nebo poskytnutí péče ve zdravotnickém zařízení
 • duševní porucha, v důsledku jejíchž projevů by chování osoby závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití

NÁŠ PŘÍSTUP

 • respektujeme jedinečnost každého člověka
 • naše péče vychází z  přání klienta a péči plánujeme společně
 • zachováváme diskrétnost
 • podporujeme sociální vazby mezi uživatelem služby, jeho rodinou a blízkými osobami
 • poskytujeme podporu a motivaci k  udržení či zlepšení soběstačnosti a samostatnosti uživatele služby

DOKUMENTY

Žádost o přijetí je potřeba podat nejpozději 21 dní před plánovaným přijetím.

PODROBNÉ INFORMACE O SLUŽBĚ

PŘIJETÍ K POBYTU

Přijetí k pobytu probíhá v pracovní dny standardně v časovém rozmezí 8,00 – 13,00 hodin, v odůvodněných případech v odpoledních hodinách.

U příjmu je vždy přítomen:

 • službu konající asistent, který ubytuje na určeném pokoji, převezme jeho osobní věci a seznámí nového uživatele s prostředím a chodem oddělení;
 • zdravotní sestra, která vyplní s uživatelem Příjmovou anamnézu, zkontroluje přinesené léky (léky přebírá v originálním balení!). V případě zjištění dekubitu nebo jiného defektu na těle uživatele, provede fotodokumentaci.

Standardně bývá při příjmu i osoba blízká, která uživateli vybalí osobní věci a spolupracuje s personálem v průběhu příjmu.

Klienti jsou ubytovávaní na jednolůžkových, dvoulůžkových nebo trojlůžkovém pokoji dle aktuální kapacity a potřeb ostatních klientů. Ubytování na jednolůžkovém pokoji nelze garantovat v případě vysoké poptávky po službě, resp. ve více exponovaných měsících.

 

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

 • nabízíme možnost dopravy asistenčním automobilem během pracovních dnů. Asistenční vůz je vybaven zvedacím zařízením, díky kterému můžeme přepravovat i osoby na invalidním vozíku. Nepřepravujeme osoby vleže, nejsme sanita. Službu je třeba domluvit předem (minimálně 1 týden před zahájením služby);
 • kondiční cvičení pod dohledem fyzioterapeuta je určeno klientovi, který spolupracuje. Cílem tohoto cvičení je udržet pohyblivost kloubů, zlepšit celkovou kondici a vitalitu, udržet stávající soběstačnost a sebeobsluhu. Cvičení je prováděno nepravidelně, podle volné kapacity fyzioterapeuta. V případě, že má uživatel/rodina zájem využít toto cvičení, je třeba k příjmu doložit podrobnější výpis ze zdravotní dokumentace nebo komplexní lékařskou zprávu, aby fyzioterapeut mohl vyhodnotit stav klienta a navrhnout vhodné cvičení.

 

REŽIM DNE

 • 07:30 – 08:30 h – servírování snídaně, podání stravy, podání léčebných přípravků
 • 08:30 – 10:30 h – ranní hygiena, koupání, polohování, úkony zdravotní péče
 • 10:30 – 12:00 h – individuální péče o uživatele, polohování
 • 12:00 – 13:15 h – servírování oběda, podání stravy, podání léčebných přípravků, odpočinek
 • 13:15 – 16:00 h – odpolední hygiena, individuální péče o uživatele
 • 15:00 – 16:00 h – svačina, polohování
 • 16:00 – 17:00 h – odpolední hygiena, polohování
 • 17:00 – 17:30 h – servírování večeře, podání stravy, podání léčebných přípravků
 • 17:30 – 18:45 h – večerní hygiena
 • 19:00 – 20:30 h – večerní toalety, podání léčebných přípravků, polohování
 • 20:30 – 21:30 h – servírování druhé večeře, individuální péče
 • 23:30 – 00:00 h – kontrola uživatelů, polohování, noční klid
 • 00:00 – 05:00 h – noční klid s pravidelnou kontrolou uživatele dle aktuálního stavu a domluvy
 • 05:00 – 06:00 h – kontrola uživatelů, ranní hygiena, polohování

Výše uvedený režim se přizpůsobuje individuálním potřebám klienta.

 

ROZSAH POSKYTOVANÉ PÉČE

Klientům Pobytové odlehčovací služby je poskytována sociální péče a plánovaná zdravotní péče.

Lékařskou péči neposkytujeme.

 

Sociální péče je poskytovaná v níže uvedeném rozsahu:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, imobilní uživatel je polohován min. 1x za 2 hodiny;
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu. Druhý den po příjmu je realizována důkladná hygiena uživatele ve vaně či ve sprše. Každý uživatel odkázaný na pomoc 2. osoby je minimálně 1x za 5 dní koupán ve vaně. Soběstačným uživatelům služby je vana nabízena dle potřeby a jejich zájmu;
 • poskytnutí stravy;
 • poskytnutí ubytování;
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím;
 • sociálně terapeutické činnosti;
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí;
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.

Plánovaná zdravotní péče je poskytovaná v níže uvedeném rozsahu:

 • podávání léků;
 • provádění zdravotních úkonů na základě vystaveného ORP;
 • řešení mimořádných událostí, které neohrožují zdraví nebo život uživatele.

Neplánovaná zdravotní péče:

 • patří sem mimořádné události, které ohrožují zdraví nebo život uživatele;
 • náhlý zdravotní výkon (např. převaz při stržení kůže) provádí zdravotní sestra, informaci o změně zdravotního stavu sdělí kontaktní osobě a požádá praktického lékaře o změnu ORP;
 • při lehkých zdravotních obtížích (např. kašel, zvracení, bolest, teplota, zácpa, průjem) vyhodnotí zdravotní sestra závažnost zdravotního stavu uživatele, podá SOS medikaci, která je povinnou součástí výpisu ze zdravotní dokumentace uživatele. Informace o změně zdravotního stavu vždy sdělí kontaktní osobě. V případě, že SOS medikace vyplněná není, i při lehkých zdravotních obtížích pak hrozí riziko přivolání RZT a následný přesun do nemocnice;
 • při středních zdravotních obtížích kontaktuje zdravotní sestra praktického lékaře. V případě, že není možné kontaktovat praktického lékaře, zdravotní sestra přivolá RZT. Poté postupuje podle rozhodnutí RZT (odvoz do nemocnice + vrácení po vyšetření zpět/odvoz do nemocnice s hospitalizací/stabilizace a setrvání uživatele na pobytu + změna medikace). Druhou možností je kontaktovat pečující osobu/rodinu uživatele, aby si pečující osoba zajistila vyšetření u praktického nebo odborného lékaře. Informace o změně zdravotního stavu vždy sdělujeme kontaktní osobě;
 • při závažných zdravotních obtížích (zástava dechu nebo oběhu) osoba prvního kontaktu zahajuje neprodleně první pomoc, včetně resuscitace. Dále přivolá zdravotní sestru, která přivolá RZT.

 

PROPUŠTĚNÍ Z POBYTU

Propuštění z pobytu probíhá každý den, standardně v časovém rozmezí 8,00 – 18,00 hodin, v odůvodněných případech do 19,00 hodin. U propuštění je vždy přítomen službu konající asistent.

U propuštění standardně bývá i osoba blízká, která uživateli sbalí osobní věci a spolupracuje s personálem v průběhu propuštění. V případě, že není při propuštění přítomna osoba blízká, uživateli pomáhá službu konající asistent.

 • Kontaktujte nás telefonicky či e-mailem. Zjistíte, zda máme ve vámi požadovaném termínu volnou kapacitu.
 • Dotazy k pobytům Vám zodpoví a rezervace pobytů koordinuje sociální pracovník v čase od pondělí do pátku od 8,00 do 12,00 hodin.
 • Můžeme se domluvit na schůzce, kde projednáme potřeby uživatele služby, dostanete veškeré informace a prohlédnete si, jak to u nás vypadá.
 • Vyplňte žádost – dvě stránky vyplní uživatel služby a pečující, ostatní stránky (výpis ze zdravotní dokumentace, formulář ORP) vyplní praktický lékař uživatele služby.
 • Žádost můžete doručit osobně, e-mailem nebo poštou, a to nejpozději 21 dní před plánovaným přijetím k pobytu. Žádost musí být podepsána uživatelem nebo jeho opatrovníkem.
 • Přijatou žádost posoudíme a schválíme nebo zamítneme.
 • Před nástupem máte povinnost nás informovat o změnách zdravotního stavu uživatele služby, které nastaly po podání žádosti. Závažné změny zdravotního stavu je nutné před nástupem doložit novou zdravotní zprávou.
 • Kontaktujte nás telefonicky či e-mailem. Zjistíte, zda máme ve vámi požadovaném termínu volnou kapacitu.
 • Dotazy k pobytům Vám zodpoví a rezervace pobytů koordinuje sociální pracovník v čase od pondělí do pátku od 8,00 do 12,00 hodin.
 • Žádost se znovu nevyplňuje. Musí však být platný formulář ORP (standardně je platný 3 měsíce) a aktualizovaný výpis ze zdravotní dokumentace každé kalendářní čtvrtletí.
 • V případě, že se změnila medikace nebo zdravotní stav, je nutné doložit vyjádření praktického lékaře.

Můžu svému blízkému dát s  sebou léky v  dávkovači na léky?
Ne, léky prosím přineste v  originálním balení.

 

Může v  průběhu pobytu předepsat léky mému blízkému váš lékař?
Ne, nemůže. Uživatel služby je po celou dobu pobytu v  péči svého praktického lékaře. Ten mu předepíše léky na celou dobu pobytu. Pokud by bylo třeba předepsat nějaké další léky, musí je zajistit u praktického lékaře nebo odborného lékaře pečující.

 

Můžete pro mého blízkého poslat vaší sanitku? Pokud ne, můžete mi na ni předepsat poukaz?
Sanitku nemáme. Můžeme vašeho blízkého přivézt nebo odvézt asistenčním autem, které může přepravovat i osoby na vozíku. Asistenční auto je třeba objednat minimálně týden předem a jde o hrazenou službu. Předpis na sanitku vám může vystavit váš praktický lékař.

 

Můj blízký pobírá příspěvek na péči. Po dobu pobytu u vás bude příspěvek na péči náležet vám?
Ne, příspěvek na péči i v  době odlehčovacího pobytu náleží uživateli služby.

 

Můžeme našemu blízkému prát prádlo my? Lze si domluvit praní prádla u vás?
Ano, je možné prádlo odnášet a prát doma. Pokud chcete využít naši prádelnu, je třeba se domluvit se sociální pracovnicí nebo s  asistentem. Poplatek za praní je zahrnut v ceně pobytu.

 

Pokud můj blízký bude navštěvovat v  průběhu pobytu aktivizační program, bude za něj platit?
Ne, v  rámci odlehčovacího pobytu je aktivizace zdarma.

 

Je omezený počet pobytů v  roce, které může můj blízký absolvovat?
Ne, počet pobytů není omezený, ale celkový součet dní všech pobytů v roce by neměl překročit 90 dní.

Naším posláním je pečovat o naše pacienty co nejkvalitněji po odborné stránce a s otevřeným srdcem. Snažíme se připravovat takové podmínky, aby se v našem zařízení nejen pacienti, ale i hosté cítili spokojeně. Pokud však kdokoliv z našich klientů či jejich blízkých bude mít potřebu vyjádřit nespokojenost, má na to plné právo. 

Všechny stížnosti či připomínky považujeme za podněty pro zlepšení kvality poskytované péče a služby. Podané stížnosti v žádném případě neohrozí kvalitu a přístup našich zaměstnanců k Vám či Vašim blízkým. 

Stížnost má právo podat uživatel služby, rodinný příslušník či jiná osoba. Zabýváme se i anonymním podáním stížnosti. Stížnost lze podat písemně, elektronicky, telefonicky nebo ústně.

Stížnost nesmí vyřizovat osoba, proti které je stížnost směřována. Stížnost vyřizuje vedoucí pracovník útvaru, ke kterému se stížnost vztahuje. Ostatní stížnosti vyřizuje ředitel. Pokud by se stížnost týkala osoby ředitele, jejím vyřízením se bude zabývat předseda správní rady.

Písemnou stížnost je možné poslat poštou na adresu: TŘI, z.ú., Sokolská 584, 257 22 Čerčany či vhodit do schránky TŘI, z.ú., umístěné v suterénu vedle recepce.

Elektronickou, telefonickou nebo osobní stížnost je možné podat u pracovníků zodpovědných za konkrétní službu.

Za řádné a včasné vyřízení všech stížností a připomínek je zodpovědný ředitel TŘI, z.ú., popřípadě předseda správní rady TŘI, z.ú.

Všechny podané stížnosti evidujeme v Knize stížností, která je uchovávána v sekretariátu organizace. U písemných a elektronických stížností se zakládá jak podaná stížnost, tak i vyřízení stížnosti. U telefonicky a osobně podaných stížností se zakládá záznam, který obsahuje předmět stížnosti. I v případě, že je stížnost řešena ústně, je o provedeném vyřízení proveden písemný záznam, který se zakládá.

Stížnost vyřizujeme bez zbytečného odkladu, a to ve lhůtě maximálně 7 dnů od obdržení stížnosti. Následně Vás písemně seznámíme s naším stanoviskem či způsobem nápravy.

 

KONTAKTY PRO PŘIJÍMÁNÍ STÍŽNOSTÍ 

Odlehčovací pobytová služba

Stížnosti a připomínky k pracovníkům přímé péče (ošetřovatelé, pracovníci v sociálních službách) a k pracovníkům sociálního oddělení (včetně Centra denních služeb) se podávají u vedoucí sociálních služeb.

 • e-mail: socialni@hospic-cercany.cz
 • tel.: 734 695 547

Kuchyň, stravování, úklid, recepce 

Stížnosti a připomínky, které se týkají stravování, úklidu či služeb recepce se podávají u vedoucího provozu.

 • e-mail: provozni@hospic-cercany.cz
 • tel.: 731 604 239

Stížnosti a připomínky lze podat i přímo řediteli organizace:

 • e-mail: reditel@hospic-cercany.cz
 • tel.: 731 648 977

nebo předsedovi právní rady:

 • e-mail: rataj.jean@gmail.com
 • tel.: 731 619 787 

V případě Vaší nespokojenosti se způsobem či výsledkem řešení stížnosti se můžete obrátit na nezávislý orgán:

 • Kancelář veřejného ochránce práv, Brno, Údolní 39, 602 00
 • Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.
 • používat vlastní oblečení
 • po dohodě s personálem naplánovat svůj denní režim (vstávání, koupel, aktivizační program)
 • vyzdobit si svůj pokoj oblíbenými drobnostmi z domova (obrázky, fotografie, sošky)
 • účastnit se skupinových programů
 • účastnit se mše v kapli hospice
 • využít návštěvy dobrovolníků, psychologa a duchovních (různých církví)
 • používat internet
 • bez vědomí personálu opustit budovu hospice
 • porušovat Domácí řád
 • zneužívat alkohol nebo jiné návykové látky
 • chovat se agresivně a tak, aby jejich chování znemožnilo zajistit bezpečné soužití s ostatními uživateli

DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI A HODNOCENÍ PÉČE

Děkujeme za Váš čas a rozhodnutí vyjádřit svůj názor s Odlehčovací pobytovou službou TŘI, z.ú. Prosíme, nebojte se odpovídat na otázky co nejotevřeněji a upřímně. Vaše zpětná vazba je pro nás velmi cenná.  Dotazník je anonymní. Jeho vyplněním, dáváte souhlas s odevzdáním a jeho zpracováním. Děkujeme.

JAK TO U NÁS VYPADÁ

PROJEKT JE REALIZOVÁN S FINANČNÍ PODPOROU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A STŘEDOČESKÉHO KRAJE