POBYTOVÉ ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

PRO KOHO JE SLUŽBA URČENA

Odlehčovací služba pobytová je určena všem lidem žijícím v domácím prostředí, kteří jsou z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení závislí na pomoci druhé osoby. Poskytujeme pečujícím osobám možnost odpočinout si, nabrat síly či vyřídit si neodkladné záležitosti s vědomím, že je o jejich blízkého dobře postaráno.

Přijímáme dospělé uživatele z celé republiky na dobu maximálně 90 dnů za kalendářní rok.

 

PÉČI NEMŮŽEME POSKYTNOUT

 • nemocným s infekčním onemocněním, osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí péče ve zdravotnickém zařízení

NÁŠ PŘÍSTUP

 • respektujeme jedinečnost každého člověka
 • naše péče vychází z  přání klienta a péči plánujeme společně
 • zachováváme diskrétnost
 • podporujeme sociální vazby mezi uživatelem služby, jeho rodinou a blízkými osobami
 • poskytujeme podporu a motivaci k  udržení či zlepšení soběstačnosti a samostatnosti uživatele služby

ŽÁDOST O SLUŽBU

Formulář žádosti si stáhněte, uložte na pevný disk svého počítače. Vyplňte jej v Acrobat Reader. Vyplněný dokument opět uložte a přiložte jako přílohu e-mailu.

ORP FORMULÁŘ

SMLOUVA

INFORMACE PŘED PŘIJETÍM

CENÍK SLUŽBY

DOMÁCÍ ŘÁD

VNITŘINÍ PRAVIDLA SLUŽBY

 • Kontaktujte nás telefonicky či e-mailem. Zjistíte, zda máme ve vámi požadovaném termínu volnou kapacitu.
 • Můžeme se domluvit na schůzce, kde projednáme potřeby uživatele služby, dostanete veškeré informace a prohlédnete si, jak to u nás vypadá.
 • Vyplňte žádost – dvě stránky vyplní uživatel služby a pečující, ostatní stránky (výpis ze zdravotní dokumentace, formulář ORP) vyplní praktický lékař uživatele služby.
 • Žádost můžete doručit osobně, e-mailem nebo poštou. Žádost musí být podepsána uživatelem nebo jeho opatrovníkem.
 • Přijatou žádost posoudíme a schválíme nebo zamítneme.
 • Před nástupem máte povinnost nás informovat o změnách zdravotního stavu uživatele služby, které nastaly po podání žádosti. Závažné změny zdravotního stavu je nutné před nástupem doložit novou zdravotní zprávou.
 • Kontaktujte nás telefonicky či e-mailem. Zjistíte, zda máme ve vámi požadovaném termínu volnou kapacitu.
 • Žádost se znovu nevyplňuje. Musí však být platný formulář ORP (standardně je platný 3 měsíce).
 • V případě, že je časové rozmezí mezi pobyty delší než 1,5 měsíc, je třeba doložit vyjádření praktického lékaře, zda se změnila medikace a zdravotní stav.
 • V případě, že se změnila medikace nebo zdravotní stav, je nutné doložit vyjádření praktického lékaře, i když je doba mezi pobyty kratší než 1 měsíc.

Eva Vycpálková

pracovnice v sociálních službách

Romana Loňková

pracovnice v sociálních službách

Miluše Houdková

pracovnice v sociálních službách

Lucie Švejdová

pracovnice v sociálních službách

Vladimíra Siebertová

pracovnice v sociálních službách

Můžu svému blízkému dát s  sebou léky v  dávkovači na léky?
Ne, léky prosím přineste v  originálním balení.

 

Může v  průběhu pobytu předepsat léky mému blízkému váš lékař?
Ne, nemůže. Uživatel služby je po celou dobu pobytu v  péči svého praktického lékaře. Ten mu předepíše léky na celou dobu pobytu. Pokud by bylo třeba předepsat nějaké další léky, musí je zajistit u praktického lékaře nebo odborného lékaře pečující.

 

Můžete pro mého blízkého poslat vaší sanitku? Pokud ne, můžete mi na ni předepsat poukaz?
Sanitku nemáme. Můžeme vašeho blízkého přivézt nebo odvézt asistenčním autem, které může přepravovat i osoby na vozíku. Asistenční auto je třeba objednat minimálně týden předem a jde o hrazenou službu. Předpis na sanitku vám může vystavit váš praktický lékař.

 

Můj blízký pobírá příspěvek na péči. Po dobu pobytu u vás bude příspěvek na péči náležet vám?
Ne, příspěvek na péči i v  době odlehčovacího pobytu náleží uživateli služby.

 

Můžeme našemu blízkému prát prádlo my? Lze si domluvit praní prádla u vás?
Ano, je možné prádlo odnášet a prát doma. Pokud chcete využít naši prádelnu, je třeba se domluvit se sociální pracovnicí nebo s  asistentem. Poplatek za praní je zahrnut v ceně pobytu.

 

Pokud můj blízký bude navštěvovat v  průběhu pobytu CDS, bude za něj platit?
Ne, v  rámci odlehčovacího pobytu je návštěva programu CDS zdarma.

 

Je omezený počet pobytů v  roce, které může můj blízký absolvovat?
Ne, počet pobytů není omezený, ale celkový součet dní všech pobytů v roce by neměl překročit 90 dní.

Naším posláním je pečovat o naše pacienty co nejkvalitněji po odborné stránce a s otevřeným srdcem. Snažíme se připravovat takové podmínky, aby se v našem zařízení nejen pacienti, ale i hosté cítili spokojeně. Pokud však kdokoliv z našich klientů či jejich blízkých bude mít potřebu vyjádřit nespokojenost, má na to plné právo. 

Všechny stížnosti či připomínky považujeme za podněty pro zlepšení kvality poskytované péče a služby. Podané stížnosti v žádném případě neohrozí kvalitu a přístup našich zaměstnanců k Vám či Vašim blízkým. 

Stížnost má právo podat uživatel služby, rodinný příslušník či jiná osoba. Zabýváme se i anonymním podáním stížnosti. Stížnost lze podat písemně, elektronicky, telefonicky nebo ústně.

Stížnost nesmí vyřizovat osoba, proti které je stížnost směřována. Stížnost vyřizuje vedoucí pracovník útvaru, ke kterému se stížnost vztahuje. Ostatní stížnosti vyřizuje ředitel. Pokud by se stížnost týkala osoby ředitele, jejím vyřízením se bude zabývat předseda správní rady.

Písemnou stížnost je možné poslat poštou na adresu: TŘI, z.ú., Sokolská 584, 257 22 Čerčany či vhodit do schránky TŘI, z.ú., umístěné v suterénu vedle recepce.

Elektronickou, telefonickou nebo osobní stížnost je možné podat u pracovníků zodpovědných za konkrétní službu.

Za řádné a včasné vyřízení všech stížností a připomínek je zodpovědný ředitel TŘI, z.ú., popřípadě předseda správní rady TŘI, z.ú.

Všechny podané stížnosti evidujeme v Knize stížností, která je uchovávána v sekretariátu organizace. U písemných a elektronických stížností se zakládá jak podaná stížnost, tak i vyřízení stížnosti. U telefonicky a osobně podaných stížností se zakládá záznam, který obsahuje předmět stížnosti. I v případě, že je stížnost řešena ústně, je o provedeném vyřízení proveden písemný záznam, který se zakládá.

Stížnost vyřizujeme bez zbytečného odkladu, a to ve lhůtě maximálně 7 dnů od obdržení stížnosti. Následně Vás písemně seznámíme s naším stanoviskem či způsobem nápravy.

 

KONTAKTY PRO PŘIJÍMÁNÍ STÍŽNOSTÍ 

Odlehčovací pobytová služba

Stížnosti a připomínky k pracovníkům přímé péče (ošetřovatelé, pracovníci v sociálních službách) a k pracovníkům sociálního oddělení (včetně Centra denních služeb) se podávají u vedoucí sociálních služeb.

 • e-mail: socialni@hospic-cercany.cz
 • tel.: 734 695 547

Kuchyň, stravování, úklid, recepce 

Stížnosti a připomínky, které se týkají stravování, úklidu či služeb recepce se podávají u vedoucího provozu.

 • e-mail: provozni@hospic-cercany.cz
 • tel.: 731 604 239

Stížnosti a připomínky lze podat i přímo řediteli organizace:

 • e-mail: reditel@hospic-cercany.cz
 • tel.: 731 648 977

nebo předsedovi právní rady:

 • e-mail: rataj.jean@gmail.com
 • tel.: 731 619 787 

V případě Vaší nespokojenosti se způsobem či výsledkem řešení stížnosti se můžete obrátit na nezávislý orgán:

 • Kancelář veřejného ochránce práv, Brno, Údolní 39, 602 00
 • Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.
 • zvolit jednolůžkový či dvojlůžkový pokoj dle volné kapacity
 • používat vlastní oblečení
 • po dohodě s personálem naplánovat svůj denní režim (vstávání, koupel, aktivizační program)
 • vyzdobit si svůj pokoj oblíbenými drobnostmi z domova (obrázky, fotografie, sošky)
 • účastnit se skupinových programů
 • účastnit se mše v kapli hospice
 • využít návštěvy dobrovolníků, psychologa a duchovních (různých církví)
 • používat internet
 • bez vědomí personálu opustit budovu hospice
 • porušovat Domácí řád
 • zneužívat alkohol nebo jiné návykové látky
 • chovat se agresivně a tak, aby jejich chování znemožnilo zajistit bezpečné soužití s ostatními uživateli

JAK TO U NÁS VYPADÁ

Souhlasím až do písemného odvolání se zpracováním výše uvedených údajů a údajů o došlých platbách organizaci TRI, za účelem zařazení do databáze dárců, péče o dárce, informování o činnosti této organizace a zasíláním statistik

PROJEKT JE REALIZOVÁN S FINANČNÍ PODPOROU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A STŘEDOČESKÉHO KRAJE.