POBYTOVÉ ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

POBYTOVÉ ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

TŘI, z.ú.

Sokolská 584

257 22 Čerčany

pobytovaOS@hospic-cercany.cz 

 

734 695 547

317 777 381

PRO KOHO JE SLUŽBA URČENA

Odlehčovací služba pobytová je určena všem lidem žijícím v domácím prostředí, kteří jsou z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení závislí na pomoci druhé osoby. Poskytujeme pečujícím osobám možnost odpočinout si, nabrat síly či vyřídit si neodkladné záležitosti s vědomím, že je o jejich blízkého dobře postaráno.

Přijímáme dospělé uživatele z celé republiky na dobu maximálně 90 dnů za kalendářní rok.

 

PÉČI NEMŮŽEME POSKYTNOUT

 • nemocným s infekčním onemocněním, osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí péče ve zdravotnickém zařízení
 • osobám, s nimiž se nelze na základě komunikační a jazykové bariéry domluvit

NÁŠ PŘÍSTUP

 • respektujeme jedinečnost každého člověka
 • naše péče vychází z  přání klienta a péči plánujeme společně
 • zachováváme diskrétnost
 • podporujeme sociální vazby mezi uživatelem služby, jeho rodinou a blízkými osobami
 • poskytujeme podporu a motivaci k  udržení či zlepšení soběstačnosti a samostatnosti uživatele služby
 • Kontaktujte nás telefonicky či e-mailem. Zjistíte, zda máme ve vámi požadovaném termínu volnou kapacitu, domluvíme si schůzku.
 • Vyplňte žádost – tři stránky vyplní pečující, dvě stránky (výpis ze zdravotní dokumentace) praktický lékař uživatele služby a doručte ji osobně, e-mailem nebo poštou sociální pracovnici. Žádost musí být podepsána uživatelem nebo jeho opatrovníkem.
 • Žádost posoudíme a schválíme nebo zamítneme.
 • Na schůzce, kterou si domluvíte se sociální pracovnicí, probereme potřeby uživatele služby, dostanete veškeré informace a prohlédnete si, jak to u nás vypadá. Domluvíme se na výši a způsobu úhrady.
 • Po přijetí žádosti obdržíte smlouvu a zálohovou fakturu. Zaplacením zálohy budete mít pobyt závazně rezervovaný. Výše zálohy je u pobytů kratších než jeden měsíc 1500,-Kč a u pobytů v délce jednoho měsíce a více 3000,-. Při zrušení pobytu ze závažných zdravotních důvodů je záloha vratná. Jeden exemplář podepsané smlouvy doručte na naši adresu.
 • O změně zdravotního stavu uživatele služby před nástupem nás prosím informujte. Závažné změny zdravotního stavu je nutné před nástupem doložit novou zdravotní zprávou.
 • Kontaktujte nás telefonicky či e-mailem. Zjistíte, zda máme ve vámi požadovaném termínu volnou kapacitu.
 • Vyplňte žádost – tři stránky vyplní pečující, dvě stránky (výpis ze zdravotní dokumentace) praktický lékař uživatele služby a doručte ji osobně, e-mailem nebo poštou sociální pracovnici. Žádost musí být podepsána uživatelem nebo jeho opatrovníkem.
 • Žádost posoudíme a schválíme nebo zamítneme.
 • Na každý pobyt je třeba samostatná žádost, na každý pobyt vám připravíme smlouvu a zálohovou fakturu.
 • Po přijetí žádosti obdržíte smlouvu a zálohovou fakturu. Zaplacením zálohy budete mít pobyt závazně rezervovaný. Výše zálohy je u pobytů kratších než jeden měsíc 1500,-Kč a u pobytů v délce jednoho měsíce a více 3000,-. Při zrušení pobytu ze závažných zdravotních důvodů je záloha vratná. Jeden exemplář podepsané smlouvy doručte na naši adresu.
 • O změně zdravotního stavu uživatele služby před nástupem nás prosím informujte. Závažné změny zdravotního stavu je nutné před nástupem doložit novou zdravotní zprávou.

Můžu svému blízkému dát s  sebou léky v  dávkovači na léky?
Ne, léky prosím přineste v  originálním balení.

 

Může v  průběhu pobytu předepsat léky mému blízkému váš lékař?
Ne, nemůže. Uživatel služby je po celou dobu pobytu v  péči svého praktického lékaře. Ten mu předepíše léky na celou dobu pobytu. Pokud by bylo třeba předepsat nějaké další léky, musí je zajistit u praktického lékaře nebo odborného lékaře pečující.

 

Můžete pro mého blízkého poslat vaší sanitku? Pokud ne, můžete mi na ni předepsat poukaz?
Sanitku nemáme. Můžeme vašeho blízkého přivézt nebo odvézt asistenčním autem, které může přepravovat i osoby na vozíku. Asistenční auto je třeba objednat minimálně týden předem a jde o hrazenou službu. Předpis na sanitku vám může vystavit váš praktický lékař.

 

Můj blízký pobírá příspěvek na péči. Po dobu pobytu u vás bude příspěvek na péči náležet vám?
Ne, příspěvek na péči i v  době odlehčovacího pobytu náleží uživateli služby.

 

Můžeme našemu blízkému prát prádlo my? Lze si domluvit praní prádla u vás?
Ano, je možné prádlo odnášet a prát doma. Pokud chcete využít naši prádelnu, je třeba se domluvit se sociální pracovnicí nebo s  asistentem. Poplatek za praní je zahrnut v ceně pobytu.

 

Pokud můj blízký bude navštěvovat v  průběhu pobytu CDS, bude za něj platit?
Ne, v  rámci odlehčovacího pobytu je návštěva programu CDS zdarma.

 

Je omezený počet pobytů v  roce, které může můj blízký absolvovat?
Ne, počet pobytů není omezený, ale celkový součet dní všech pobytů v roce by neměl překročit 90 dní.

Naším posláním je pečovat o naše pacienty co nejkvalitněji po odborné stránce a s otevřeným srdcem. Snažíme se připravovat takové podmínky, aby se v našem zařízení nejen pacienti, ale i hosté cítili spokojeně. Pokud však kdokoliv z našich klientů či jejich blízkých bude mít potřebu vyjádřit nespokojenost, má na to plné právo. 

Všechny stížnosti či připomínky považujeme za podněty pro zlepšení kvality poskytované péče a služby. Podané stížnosti v žádném případě neohrozí kvalitu a přístup našich zaměstnanců k Vám či Vašim blízkým. 

Stížnost má právo podat uživatel služby, rodinný příslušník či jiná osoba. Zabýváme se i anonymním podáním stížnosti. Stížnost lze podat písemně, elektronicky, telefonicky nebo ústně.

Stížnost nesmí vyřizovat osoba, proti které je stížnost směřována. Stížnost vyřizuje vedoucí pracovník útvaru, ke kterému se stížnost vztahuje. Ostatní stížnosti vyřizuje ředitel. Pokud by se stížnost týkala osoby ředitele, jejím vyřízením se bude zabývat předseda správní rady.

Písemnou stížnost je možné poslat poštou na adresu: TŘI, z.ú., Sokolská 584, 257 22 Čerčany či vhodit do schránky TŘI, z.ú., umístěné v suterénu vedle recepce.

Elektronickou, telefonickou nebo osobní stížnost je možné podat u pracovníků zodpovědných za konkrétní službu.

Za řádné a včasné vyřízení všech stížností a připomínek je zodpovědný ředitel TŘI, z.ú., popřípadě předseda správní rady TŘI, z.ú.

Všechny podané stížnosti evidujeme v Knize stížností, která je uchovávána v sekretariátu organizace. U písemných a elektronických stížností se zakládá jak podaná stížnost, tak i vyřízení stížnosti. U telefonicky a osobně podaných stížností se zakládá záznam, který obsahuje předmět stížnosti. I v případě, že je stížnost řešena ústně, je o provedeném vyřízení proveden písemný záznam, který se zakládá.

Stížnost vyřizujeme bez zbytečného odkladu, a to ve lhůtě maximálně 7 dnů od obdržení stížnosti. Následně Vás písemně seznámíme s naším stanoviskem či způsobem nápravy.

 

KONTAKTY PRO PŘIJÍMÁNÍ STÍŽNOSTÍ 

Odlehčovací pobytová služba

Stížnosti a připomínky k pracovníkům přímé péče (ošetřovatelé, pracovníci v sociálních službách) a k pracovníkům sociálního oddělení (včetně Centra denních služeb) se podávají u vedoucí sociálních služeb.

 • e-mail: socialni@hospic-cercany.cz
 • tel.: 734 695 547

Kuchyň, stravování, úklid, recepce 

Stížnosti a připomínky, které se týkají stravování, úklidu či služeb recepce se podávají u vedoucího provozu.

 • e-mail: provozni@hospic-cercany.cz
 • tel.: 731 604 239

Stížnosti a připomínky lze podat i přímo řediteli organizace:

 • e-mail: reditel@hospic-cercany.cz
 • tel.: 731 648 977

nebo předsedovi právní rady:

 • e-mail: rataj.jean@gmail.com
 • tel.: 731 619 787 

V případě Vaší nespokojenosti se způsobem či výsledkem řešení stížnosti se můžete obrátit na nezávislý orgán:

 • Kancelář veřejného ochránce práv, Brno, Údolní 39, 602 00
 • Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.

UŽIVATELÉ SLUŽBY MOHOU

 • zvolit jednolůžkový či dvojlůžkový pokoj dle volné kapacity
 • používat vlastní oblečení, ručníky a osušky
 • po dohodě s personálem naplánovat svůj denní režim (vstávání, koupel, aktivizační program)
 • vyzdobit si svůj pokoj oblíbenými drobnostmi z domova (obrázky, fotografie, sošky)
 • navštívit aktivizační program centra denních služeb
 • účastnit se mše v kapli hospice
 • využít návštěvy dobrovolníků, psychologa a duchovních (různých církví)
 • používat internet

 

UŽIVATELÉ SLUŽBY NEMOHOU

 • bez vědomí personálu opustit budovu hospice
 • porušovat Domácí řád
 • zneužívat alkohol nebo jiné návykové látky
 • chovat se agresivně a tak, aby jejich chování znemožnilo zajistit bezpečné soužití s ostatními uživateli

JAK TO U NÁS VYPADÁ

Souhlasím až do písemného odvolání se zpracováním výše uvedených údajů a údajů o došlých platbách organizaci TRI, za účelem zařazení do databáze dárců, péče o dárce, informování o činnosti této organizace a zasíláním statistik
CzechEnglishVietnameseGermanFrenchRussianSpanishItalianChinese (Simplified)