DOMÁCÍ HOSPIC

PRO KOHO JE SLUŽBA URČENA

Pečujeme o nevyléčitelně nemocné pacienty, kteří chtějí žít a dožít doma.

Základní podmínky přijetí do péče

 • nevyléčitelně nemocný je v konečné fázi svého onemocnění, má před sebou život v řádu několika týdnů či měsíců
 • pečující osoba musí být přítomná během celého dne
 • bydliště nemocného je do 30 km od Čerčan
 • informovaný svobodný souhlas nemocného 
 • schválení žádosti lékařem domácího hospice 

NÁŠ PŘÍSTUP

Vycházíme z přesvědčení, že pro člověka je nejlepší být na konci svého života doma v kruhu svých blízkých.

Zaměřujeme se na zlepšování kvality života pacientů s nevyléčitelnou nemocí a jejich rodin.

Respektujeme jedinečnost každého člověka.

Péči plánujeme společně s pacientem a rodinou. Jsme jejich oporou.

Tým DH je nemocnému a jeho rodině k dispozici 24 h, 7 dnů v týdnu.

ŽÁDOST O PŘIJETÍ

Formulář žádosti si stáhněte, uložte na pevný disk svého počítače. Vyplňte jej v Acrobat Reader. Vyplněný dokument opět uložte a přiložte jako přílohu e-mailu. 

VNITŘNÍ PRAVIDLA SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PÉČE

ŽÁDOST O PALIATIVNÍ KONZILIUM

JAK POŽÁDAT O SLUŽBU

Nejjednodušší je přijít osobně na sociální oddělení TŘI, z.ú., Sokolská 584, Čerčany, kde Vám poradí a pomůžou s vyplněním všech potřebných dokumentů. Rádi Vám poradíme i po telefonu 605 110 221 a to v pracovních dnech od 8:00 do 16:30 hod.

Vyplněné a podepsané dokumenty přineste osobně, nebo pošlete poštou na výše uvedenou adresu organizace.

Poradit se s námi, jak postupovat, můžete přímo se staniční sestrou 731 453 066.

Informace Vám poskytne i Váš praktický lékař.

 • nabízíme specializovanou paliativní péči o pacienty v terminálním stádiu chronického nebo onkologického onemocnění
 • pomáháme primárnímu ošetřujícímu týmu řešit obtížně ovlivnitelné tělesné, psychické, sociální, spirituální obtíže pacientů
 • zajišťujeme konzultace také pro pacienty, kteří se v průběhu své léčby potýkají s jejími nežádoucími účinky
 • nabízíme podpůrně psychologickou intervenci, vyjasnění cílů péče a nastavení plánu péče dle přání a preferencí pacienta i jeho rodiny
 • podporujeme a plánujeme další navazující paliativní péči po propuštění z nemocnice
 • intervence konziliárního paliativního týmu je zahájena po dohodě a se souhlasem ošetřujícího lékaře na žádost pacienta, ošetřujícího lékaře, případně blízkých pacienta

KONTAKT

tel.: 731 453 066 – Adriana Šandrejová, staniční sestra

e-mail: domaci@hospic-cercany.cz

 

ŽÁDOST O PALIATIVNÍ KONZILIUM

Léčba a péče vychází z konkrétních potřeb pacienta. Je zaměřená na mírnění potíží, které způsobuje základní onemocnění, tišení bolesti a emocionální podporu nemocného a jeho rodiny.

Nabízíme služby multidisciplinárního týmu, kde úzce spolupracují lékař, zdravotní sestra, sociální pracovník, psycholog a kaplan. Nabízíme tak komplexní odbornou péči.

K ošetřovatelské a lékařské péči nabízíme i zapůjčení kompenzační pomůcek (oxygenator, polohovací lůžko, invalidní vozík.)

V rámci péče je možnost využít i naších odlehčovacích terénních služeb (pomoc při osobní hygieně, či podávání..).

První návštěva v rodině proběhne, co v nejkratší době po předání žádosti od sociálního oddělení a schválením žádosti lékařem domácího hospice. Pacient a jeho rodina se seznámí se zdravotní sestrou, která jim představí celý tým domácího hospice a obeznámí je podrobně s průběhem péče.

 • Zdravotní sestra při první návštěvě
  • identifikuje pacientovy problémy, dohodne plán péče, zhodnotí potřebu kompenzačních pomůcek a poskytne rodině kontakt na půjčovnu.
  • provede komplexní vyšetření (změření fyziologických funkcí, glykémie, zjištění příjmu tekutin, jídla …)
  • v případě potřeby provede kompletní hygienu pacienta, převaz defektů, ošetření a proplach žilních vstupů
  • věnuje se prevenci dekubitů
  • aplikuje léky, injekce, náplasti.
  • poučí pacienta a rodinu ohledně léčby, aplikaci léku, polohování, hygieny, proplachu vstupů, výměny náplasti
  • doporučí vhodné zdravotnické prostředky pro péči o stomie, chronické rány a při inkontinenci.
  • soustředí se na kvalitu ošetřovatelské péče a symptomatickou léčbu, u které respektuje autonomii a volbu pacienta
  • založí dokumentaci, která zůstává v průběhu péče v rodině. Do dokumentace pravidelně u každé návštěvy zaznamenává průběh péče

Příjmová návštěva lékaře

 • probíhá v nejbližším možným termínu, nejpozději však do 24 hodin od přijetí pacienta do péče
 • další kontrolní návštěvy lékaře jsou plánovány v intervalech dvou týdnů, nebo vždy když je jeho přítomnost v rodině nevyhnutná

Průběh péče

 • četnost návštěv zdravotní sestry se odvíjí od aktuálního zdravotního stavu pacienta, standardně probíhá minimálně 2x týdně, v případě potřeby i vícekrát na den
 • telefonický kontakt je samozřejmostí 1x denně a dále dle potřeby pacienta a rodiny, rodina má k dispozici mobilní číslo na sestru ve službě
 • u každé další návštěvy sestra provádí ošetřovatelské úkony v souladu s aktuálním stavem pacienta, realizuje dohodnutý plán péče a provádí kontinuální hodnocení, aby při změně stavu provedla úpravu terapeutického režimu (pacient a rodina jsou o každé změně informováni)
 • zdravotní sestra opakovaně učí pacienta a pečujícího, jak zmírňovat symptomy nemoci
 • klademe důraz na potřebnou komunikaci s pacientem a rodinou,věnujeme čas naslouchání a obavám pacienta a jeho rodiny
 • zajišťujeme psychickou podporu pacienta a jeho rodiny, v případě potřeby poskytujeme krizovou intervenci, řešíme psychologické sociální a duchovní problémy
 • ve chvíli úmrtí (dle předchozí domluvy – je na rodině, jestli chce naši přítomnost) vyráží zdravotní sestra do rodiny, počká na ohledání zemřelého, po domluvě s rodinou pomáhá s pietní úpravou těla a kontaktováním pohřební služby, poskytne psychickou podporu pozůstalým

Nejste si jistí, zda potřebujete péči domácího hospice?

 • v rámci našich služeb Vám můžeme poskytnout podpůrně konzultační návštěvu
 • zdravotní sestra vyjíždí do rodiny (na základě předchozí domluvy rodiny a sociálního pracovníka a po řádném schválení žádosti lékařem domácího hospice) a zhodnotí zdravotní stav pacienta
 • při akutní potřebě aplikace léčiv nebo ošetření sestra kontaktuje lékaře a se souhlasem pacienta (nebo pečujícího) a s podepsaným informovaným souhlasem, aplikuje léky a provede ošetřovatelský výkon dle ordinace lékaře
 • zdravotní sestra edukuje pacienta a rodinu v oblasti, kterou identifikuje v dané chvíli jako potřebnou (nebo o kterou si pacient či pečující zažádá), poskytne informace o dalších možnostech péče a léčby vhodné pro pacienta a jeho rodinu (např. domácí hospic, lůžkový hospic, domácí péče, sociální služby, půjčovna pomůcek), poskytne kontakty na praktického lékaře, onkologa, atd.
 • služba je zpoplatněná: sestra 400 Kč, lékař 800 Kč, doprava 10 Kč/km

Nejsme si jistí, zda k Vám patříme

Vaši nejistotu můžeme vyřešit jednorázovou podpůrně – konzultační návštěvou. Na místě pak zhodnotíme nutnost naší péče a můžeme se domluvit na dalším postupu. Ambulantní výjezd je hrazený. Sestra: 400 Kč, lékař: 800 Kč, doprava 10 Kč/km.

 

Platí se jen za dny, kdy nás navštívíte?

Ne, poplatek je 200 Kč na den a nezáleží, zda proběhla návštěva, nebo byl jen telefonický kontakt.

 

Zvládneme to?

Budeme se o to snažit, abyste péči o svého blízkého s naší pomoci zvládli jak nejdéle to bude možné.

 

Potřebujeme pomoct s hygienou a s občasným hlídáním nemocného.

Pravidelnou hygienickou péči a hlídání nemocného neděláme. Můžeme Vám poskytnout kontakty na naše terénní služby, nebo na terénní služby ve vašem okolí.

 

Navštíví nás i lékař?

Ano, lékař patří do týmu domácího hospice. Navštíví Vás po první návštěvě sestry a to nejpozději do 24 hodin. Další návštěvy lékaře jsou dle stavu pacienta.

HYNEK CIKÁNEK

vedoucí lékař

MARCELA JANDOVÁ

lékař

ADRIANA ŠANDREJOVÁ

staniční sestra

JIŘÍ NAVRÁTIL

zdravotní sestra

Irena Roubíková

zdravotní sestra

Petra Petrová

Petra Petrová

zdravotní sestra

MARCELA BAŤKOVÁ

zdravotní sestra

KRISTÝNA POSPÍŠILOVÁ

zdravotní sestra

Lucie Véghová

sociální pracovník

koordinátorka domácího hospice

Šárka Poupětová

psychoterapeutka

EVA ROSOVÁ

sociální pracovnice

Lucie Švejdová

pracovnice půjčovny kompenzačních pomůcek

Stížnost má právo podat uživatel služby, rodinní příslušníci i jiné osoby písemnou či elektronickou formou, telefonicky nebo ústně.

Všechny stížnosti či připomínky považujeme za podněty pro zlepšení kvality poskytované péče a služby. Podané stížnosti v žádném případě neohrozí kvalitu a přístup našich zaměstnanců k Vám či Vašim blízkým.

Zabýváme se i anonymním podáním stížnosti. Písemnou stížnost je možné poslat poštou či vhodit do schránky TŘI, z.ú., umístěné v suterénu vedle recepce.

Stěžovat si můžete u koordinátora domácího hospice: stanicnisestraDH@hospic-cercany.cz, a také přímo u ředitele TŘI, z.ú.: reditel@hospic-cercany.cz.

Za vyřízení případných stížností a připomínek je zodpovědný ředitel TŘI, z.ú.

Za vyřízení stížnosti či připomínky vůči řediteli TŘI, z.ú. odpovídá předseda správní rady TŘI, z.ú.

Všechny podané stížnosti evidujeme. Stížnost posuzujeme bez zbytečného odkladu a ve lhůtě maximálně 7 dnů od obdržení stížnosti, následně Vás písemně seznámíme s naším stanoviskem či způsobem nápravy.

V případě Vaší nespokojenosti se způsobem či výsledkem řešení stížnosti se můžete obrátit s podnětem na prošetření postupu při vyřizování stížnosti na:

1. nezávislý orgán: Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

2. nezávislý orgán: Kancelář veřejného ochránce práv, Brno, Údolní 39, 602 00.

Možnost být doma či se svými blízkými i v poslední fázi nevyléčitelného onemocnění je stále více žádaná a žádoucí.
Je proto skvělé, že je domácí hospicová péče stále více dostupná. Díky této příručce se můžete snadno stát dobrým pečovatelem pro svého blízkého.
Přesto je důležité uvést, že být pečovatelem, který dostává do rukou tuto příručku, je také velmi náročné. Role pečovatele není nijak samozřejmá. Spousta věcí je nová, pečovatel se může ocitat v situacích, na které není připravený. Může se stát, že bude muset činit za nemocného rozhodnutí v otázkách zdravotní péče. Současně však bude vystaven i otázkám v duchovní a emocionální rovině. V tomto směru je nesporné, že i sám pečující prožívá nesmírně náročné období.
Úkolem pečovatele je být oporou svému nemocnému blízkému, který prožívá fyzické i psychické utrpení. Zde je proto důležité mít na paměti, že pečující nemůže být na vše sám. Nápomocni mohou být přátelé, rodina, známí, ale i tým domácího hospice či sociální péče.
Další podporu by měla přinést i tato příručka. Dozvíte se zde praktické informace o tom, jak lze konkrétně pomáhat nemocnému, ale i o tom, jakou pomoc a úlevu může využít i sám pečující pro sebe.

PŘÍRUČKA PRO PEČUJÍCÍ KE STAŽENÍ ZDE

DOMÁCÍ HOSPIC DOBRÉHO PASTÝŘE FINANČNĚ PODPORUJÍ

1000+

individuálních

dárců

Souhlasím až do písemného odvolání se zpracováním výše uvedených údajů a údajů o došlých platbách organizaci TRI, za účelem zařazení do databáze dárců, péče o dárce, informování o činnosti této organizace a zasíláním statistik